Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego flyingdesk.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Regulamin określa:
  – zasady zawierania Umów kupna sprzedaży Towarów na stronie internetowej sklepu internetowego Flyingdesk.pl
  – zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta,
  – prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji Umowy kupna sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego.
 2. Flyingdesk.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.flyingdesk.pl, prowadzony przez SULMET Fabryka Okuć Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Spacerowa 19, 83-305 Pomieczyno, REGON: 191555296, NIP: 589-16-19-607 reprezentowaną przez Rychert Roman ? Członek Zarządu.
 3. Towary dostępne w sklepie internetowym flyingdesk.pl są towarami nowymi.
 4. Towary dostępne w sklepie internetowym flyingdesk.pl są wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym flyingdesk.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest przez Sprzedającego paragon fiskalny bądź faktura VAT.
 7. Podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest wskazać czy za Towar ma być wystawiona faktura VAT czy paragon fiskalny.
 8. Paragon fiskalny jest zawsze dołączany do zamówionego Towaru.
 9. Faktura VAT sporządzana jest w wersji papierowej/ elektronicznej na wyraźne polecenie Klienta.

§ 2

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Cennik – zestawienie Towarów sprzedawanych przez sklep internetowy flyingdesk.pl wraz z cenami,
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę kupna sprzedaży towaru ze sklepem internetowym flyingdesk.pl,
 • Konto – utworzony w sklepie internetowym flyingdesk.pl profil Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie internetowym flyingdesk.pl,
 • Regulamin – poniższy Regulamin Sprzedaży sklepu internetowego flyingdesk.pl,
 • Sprzedawca ? SULMET Fabryka Okuć Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Spacerowa 19, 83-305 Pomieczyno, REGON: 191555296, NIP: 589-16-19-607 reprezentowaną przez Rychert Roman ? Członek Zarządu.
 • Umowa – Umowa kupna sprzedaży Towarów, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego flyingdesk.pl między Klientem a Sprzedawcą,
 • Towar – każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży przez sklep internetowy flyingdesk.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej www.flyingdesk.pl
 1. W odniesieniu do osoby Klienta:
  – w przypadku osób fizycznych – Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  – w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności zgodnie z zasadami reprezentacji.

§ 3

 1. Klient ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego flyingdesk.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, dotyczące jego działań w sklepie internetowym flyingdesk.pl.
 2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
 • adres e-mail,
 • hasło do logowania,
 1. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 2. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Klient po potwierdzeniu rejestracji ma możliwość edycji swojego profilu poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach swoich danych tj. imienia oraz nazwiska.
 4. Klient może wyrazić zgodę na dobrowolne otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (newsletter).
 5. Newsletter służy do stałej komunikacji z Klientami mającej na celu informowanie odbiorców o nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach w obrębie danej firmy czy tematu.

Rozdział 2. Zamówienia i zawarcie umowy 
§ 4

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego flyingdesk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego flyingdesk.pl składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
 3. Zamówienia można dokonać poprzez zakup Towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego flyingdesk.pl.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.
 5. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Niezależnie od sposobu dokonania zamówienia, dla Sprzedawcy jak i Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego flyingdesk.pl, przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: jego cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 5

 1. Klient dokonujący nabycia Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego flyingdesk.pl po ostatecznym wyborze Towaru przeznaczonego do zakupu, zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego flyingdesk.pl, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:
  – oznaczenia i wartości zamawianego Towaru,
  – ilości sztuk Towaru.
 3. Za zamówiony Towar Sprzedawca nalicza cenę według cen zawartych na stronie internetowej sklepu internetowego flyingdesk.pl w momencie złożenia zamówienia.
 4. Sklep internetowy flyingdesk.pl proponuje możliwość dokonania płatności za zakupiony towar w formie: przelewu na rachunek bankowy.
 5. Forma płatności w postaci ?przelew na rachunek bankowy? umożliwia realizację płatności w formie przelewu internetowego na wskazany nr rachunku bankowego Sprzedawcy. Data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy uznaje się za datę sprzedaży.
 6. Sklep internetowy flyingdesk.pl proponuje możliwość dokonania dostawy poprzez:
  – odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego,
  – dostarczenia zakupionego towar za pośrednictwem Kurier DHL.
 7. Koszt przesyłki zostaje określony w momencie dokonania zamówienia.
 8. Koszt przesyłki ponosi Klient.
 9. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6

 1. Formularz składania zamówienia składa się z formularzy składowych, służących do określenia:
 • Danych Klienta (określenie imienia/nazwiska)
 • Podania numeru telefonu Klienta,
 • Potwierdzenia adresu poczty e-mail Klienta,
 • Typu konta użytkownika – osoba prywatna/firma,
 • Adresu Klienta,
 • Akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką.
 2. Zaakceptowanie wszystkich danych przez Klienta oznaczanie formalnie dokonanie transakcji a zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie jako przyjęte do realizacji.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym flyingdesk.pl a Klientem.

Rozdział 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia
§ 
7

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania Towaru.
 2. W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę drogą telefoniczną bądź e-mailowa o skorzystaniu z ww prawa.
 3. W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto Klienta następuje niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych.
 4. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.

§ 8

 1. W przypadku braku zamówionego Towaru na magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym Klienta oraz opcjonalnie przedstawiając do wyboru możliwe warianty:
 2. przewidywana dostępność artykułu zamówionego,
 3. przewidywany okres oczekiwania na Towar zamówiony,
 4. produkt zastępczy zamiast Towaru zamówionego.
 5. Klientowi przysługuje w sytuacji opisanej w ust.1 prawo do odstąpienia od Umowy i zwrot uregulowanej należności, niezależnie od przedstawionych przez Sprzedawcę wariantów ust.1.

§ 9

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym Klient jest bezzwłocznie o tym informowany.
 2. W sytuacjach szczególnych Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient jest natychmiast informowany.

Rozdział 4. Realizacja zamówienia

§ 10

 1. Zamówiony Towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta oraz w miejsce wskazane przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 2. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi niezwłocznie, przy czym termin ten może wynosić od 3 do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie zostanie ustalony inny termin.
 3. Termin dostawy towaru uzależniony jest również od przewoźnika.
 4. Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zwrot kosztów przesyłki zwrotnej w sytuacji, gdy wyśle zamówiony Towar pod adres wskazany w zamówieniu, a Klient go nie odbierze. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

§ 11

 1. W sytuacji, gdy dostarczony Towar przez dostawcę ma ślady użytkowania / zniszczenia, Klienta powinien przede wszystkim żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.
 2. Klient w sytuacji opisanej w ust. 1 powinien skierować reklamację do przewoźnika.
 3. Niezależnie od prawa do reklamacji kierowanej do przewoźnika Towaru, Klient ma prawo do kierowania swoje roszczenia do Sprzedawcy.

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 12

 1. Klient, z chwilą otrzymania zamówionego Towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres Sprzedawcy.
 3. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść ? po uprzednim kontakcie.
 4. Klientowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny Towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) ? do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

§ 13

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z zamówionym Towarem, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych

§ 14

 1. Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.
 3. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.
 4. Szczegóły w zakresie ochrony danych osobowych zawiera odrębny regulamin pt. ?Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies?.

Rozdział 8. Postępowanie reklamacyjne

§ 15

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Towaru, uzależnionej od wystąpienia wady Towaru w oparciu o rękojmię.
 2. W celu realizacji prawa do reklamacji Towaru, Klient zobowiązany jest na swój własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy, o ile nie zostało wcześniej ustalone inaczej.
 3. Reklamację wadliwego Towaru Klient może złożyć do Sprzedawcy, w sytuacji, gdy ten ustalił on dobrowolnie swe zobowiązania i czas ich trwania.
 4. Po wyborze prawa, na podstawie którego będzie składana reklamacja, Klient zobowiązany jest dokładnie opisać zauważoną wadę Towaru i sprecyzować żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury (gwarancji lub rękojmi).
 5. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji drogą pisemną.
 6. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu – paragon lub faktura bądź inny dowód zawarcia transakcji.

§ 16

 1. Jeżeli Klient jako podstawę dochodzenia swych roszczeń wybrał rękojmię, to odpowiedzialność Sprzedawcy za wadliwy Towar trwa 2 lata od daty jego wydania.
 2. Klient ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia.
 3. W przypadku gdy Klient przekroczy roczny termin od daty wykrycia wady roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

§ 17

 1. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w zakreślonym w ust. 1 terminie, wówczas uznaje on żądanie Klienta za uzasadnione.
 3. W wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji, Sprzedawca może dokonać:
 4. naprawienia Towaru,
 5. wymiany Towaru,
 6. obniżenia ceny Towaru,
 7. odstąpienia od umowy
 8. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
 9. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy Sprzedawca.
 10. Niezależnie od sposobu realizacji prawa do reklamacji, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

§ 18

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.11.2016 roku.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego.
 5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI
+48 58 681 80 17
+48 515 122 500
sulmet@sulmet.com.pl
ADRES PRODUCENTA
SULMET Fabryka Okuć Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 19
83-305 Pomieczyno
ODWIEDŹ NAS NA:
facebooku
Copyright © Flyingdesk®   /   Projekt i realizacja Fabryka e-biznesu